CONTRACT VAN SYNDICUS VAN MEDEEIGENDOM

Tussen de ondergetekenden:

(A) De Gemeenschap der mede-eigenaars van ...
enerzijds en

(B) (syndicus) anderzijds,

wordt overeengekomen dat het beheer van de gemeenschappelijke delen (de privatieve delen zijn hierin uitgesloten) zal toevertrouwd worden aan de syndicus, vermeld onder (B), ingevolge de volmachten toevertrouwd door de Algemene Vergadering en onder volgende voorwaarden:

1. Duur

1.1. Deze eerste overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar met begin op 1 januari ..., einde 31 december ... .

1.2. Bij gebrek aan aangetekende vooropzeg, verzonden door de vertegenwoordigers van de mede-eigenaars ten minste drie maanden voor het einde van deze overeenkomst, wordt het contract jaarlijks stilzwijgend verlengd.

1.3. Partijen kunnen steeds en op ieder ogenblik (zoals door de wet van 30.6.94 BS 26.7.94 bepaald) een einde maken aan deze overeenkomst, mits een vooropzeg per aangetekend schrijven van 6 maanden.
Indien de opdrachtgevers de overeenkomst voortijdig willen beëindigen omwille van grove nalatigheid vanwege de syndicus in de uitoefening van zijn taak, bedrog of aan bedrog grenzende fouten, dan zal dit slechts zo zijn indien de Arbitragekamer eveneens aldus oordeelt. Is dit niet het geval, dan zal voor contractbreuk een schadevergoeding aan de syndicus verschuldigd zijn gelijk aan één jaar honorarium.

1.4. De syndicus kan voortijdig een einde maken aan de overeenkomst mits een vooropzeg van minstens drie maanden voor de jaarlijkse statutaire vergadering. Deze vooropzeg zal geldig worden gedaan per aangetekend schrijven aan de Voorzitter van de Algemene Vergadering.

2. Beschrijving

De mede-eigendom bestaat uit :

3. Gewone prestaties

3.1 Administratief beheer

3.1.1. Samenstellen en bijhouden van een basisdocumentatie per gebouw.

3.1.2. Organiseren van de jaarlijkse Algemene Vergadering:

3.1.3. Beheersvergaderingen
3.1.4. Contractuele relaties

De syndicus treedt op in alle contractuele relaties van de mede-eigenaars ten opzichte van derden en dit namens en voor rekening van alle mede-eigenaars. De syndicus is eveneens de enige handtekeninggerechtigde inzake alle andere duurzame en/of toevallige contracten (o.a. verzekeringspolissen, personeel, leveranciers, onderhoudsfirma's, controleorganismen,...).

3.1.5. Vertegenwoordigen van en in rechte optreden voor de gemeenschap ten overstaan van derden (o.a. bankiers, overheid).

3.1.6. Secretariaat

3.2. Financieel beheer

3.2.1. Residentieboekhouding.

De syndicus is geen "boekhouder" in de gebruikelijke betekenis van het woord, maar het algemeen reglement heeft hem enkele duidelijk omschreven taken opgelegd: Vooraf zal de syndicus uit de basisakte en het algemeen reglement van mede-eigendom afleiden: een eigendomstabel, een kostentabel, een verdelingstabel.

3.2.2. Werkingsfonds

Het werkingsfonds zal worden samengesteld op basis van de te verwachten kosten voor de afrekeningperiode. Hiertoe zal de syndicus een kostenbegroting opmaken.

3.2.3. Residentierekening
3.2.4. Reservefonds

Om de vereniging te verzekeren tegen de financiële gevolgen van de veroudering van het gebouw zal de syndicus toezien op het samenstellen van een voldoende reserve- of investeringskapitaal..
3.2.5. Betalingen ten laste van de Vereniging. 3.2.6. Afrekening

De afrekening zal jaarlijks worden opgesteld en bevat volgende onderdelen: 3.2.7. Décharge

Alhoewel de beheerraad strikt genomen niet meer voorkomt in de wetgeving op de mede-eigendom, krijgt ze het mandaat van de Algemene Vergadering om in naam van alle mede-eigenaars de residentie-boekhouding in te zien en goed te keuren. Alle stukken zullen dan ook door de syndicus aan de beheerraad ter goedkeuring worden voorgelegd, samen met een vergelijkende tabel van de kosten over verschillende jaren.

3.3. Technisch beheer

3.3.1. Doelstellingen: 3.3.2. Taakverdeling 3.3.3. Middelen

4. Buitengewone prestaties en ander dienstbetoon

Het buitengewoon beheer omvat de verrichtingen die op de syndicus rusten, maar zich slechts voordoen: Het ander dienstbetoon houdt geen verband met het gemeenschappelijk belang maar wel met het privatief belang van de mede-eigenaars.

Deze buitengewone prestaties en het ander dienstbetoon omvatten o.a.: Deze prestaties kunnen niet vallen onder de gewone vergoeding, maar zullen aanleiding geven tot bijzondere erelonen, welke hetzij via CIB zijn vastgelegd, hetzij onderling tussen mede-eigenaars en syndicus kunnen worden vastgelegd, mits rekening te houden met het belang van het dienstbetoon, het werk dat ze meebrengen en de aansprakelijkheid die er kan uit voortvloeien.

5. Vergoeding

5.1. Gewone prestaties:
Bedrag per maand (geen BTW-plicht)
... euro per bewoonbare entiteit of kantoorruimte
Totaal : €...,.. .
Prijs geldig op ...

5.2. De administratiekosten (port, omslagen en uitprinten van brieven bij grotere prijsaanvragen, opvragingen, uitnodigingen tot vergaderingen, afrekeningen) zijn niet in deze vergoeding inbegrepen maar worden aan kostprijs aangerekend.

5.3. Voor de buitengewone prestaties en het ander dienstbetoon zullen bijzondere erelonen worden overeengekomen, rekening houdend met het belang van de prestaties.

5.4. Prijzen gekoppeld aan de gezondheidsindex:

6. Verplichtingen